EHČ 116 100

EVROPSKÉ HARMONIZOVANÉ ČÍSLO PRO SENIORY

Co je evropské harmonizované číslo

Evropské harmonizované číslo (dále EHČ) Je službou s přidanou sociální hodnotou, která je v rámci EU dostupné pod jednotným telefonním číslem. Pro služby s přidanou sociální hodnotou jsou rezervována telefonní čísla 116 XXX.
Harmonizovanou službou se sociální hodnotou se rozumí služba odpovídající společnému popisu, která je jednotlivcům dostupná na bezplatném čísle, má potenciální hodnotu pro návštěvníky z jiných zemí a která odpovídá konkrétní sociální potřebě, zejména přispívá pocitu pohody nebo bezpečí občanů nebo konkrétních skupin občanů nebo pomáhá občanům, kteří se dostali do potíží. Zřízení takové služby nemusí být pro všechny státy povinné.

Právní rámec EHČ

Právním základem pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou jsou následující rozhodnutí Evropské komise: 2007/116/ES a 2007/698/ES

Důvody proč zřídit EHČ pro seniory 116 100

 • Dle strategie Evropské komise (Victims' Rights: New Strategy to empower victims) patří starší osoby právě do skupiny zvláště zranitelných obětí a tento status jim napomáhá k rovnému přístupu k právům a předchází sekundární viktimizaci. Jednotné telefonní číslo linky krizové pomoci by mělo stejnou preventivní funkci.

 • Senioři ve vyšším věku obvykle čelí zdravotním problémům , jejichž důsledkem může být zhoršená mobilita, orientace, soběstačnost, přístup k validním informacím či zdrojům podpory.

 • Značná část seniorů jako zdroj informací a praktické pomoci v rámci krizové situace nevyužívá internet; tato skupina osob je ohrožena nedostatkem validních informací a podléhá snadněji ohrožení skrze informace nepravdivé.

 • Senioři jsou také skupinou, která je nejvíce ohrožena osamělostí a  ztrátou přirozené sociální opory . Lidé bez přirozené sociální opory se hůře vyrovnávají se zátěží a krizovými situacemi.

 • V situaci krize je možnost využití bezplatné linky krizové pomoci prvním krokem v získání kvalifikované pomoci a podpory, prostřednictvím mezilidského kontaktu, který je seniory preferovanou možností na rozdíl od psaného textu. Tato forma pomoci je nízkoprahová, překonává bariéry v podobě mobility. Snadno zapamatovatelné číslo v jednotném evropském formátu zajišťuje seniorům rovný přístup k pomoci, podpoře a informacím .

 • Vydefinování jednotného harmonizovaného čísla pro seniory vysílá směrem k seniorům významný signál, že jsou považováni za respektovanou součást společnosti . Rozhodnutí o EHČ bude také důležitým politickým signálem na úrovni Evropy i členských států o významu, který ochraně seniorů přisuzujeme, a také projevem úcty k emancipačnímu úsilí generací starších lidí, kteří nejsou pouhými pasivními příjemci pomoci, ale za podmínek dobré podpory si zachovávají své kompetence a získávají a rozvíjejí nové.

Dosavadní postup:

 1. Linka seniorů Elpida o. p. s. podala 29. 7. 2021 návrh na vydefinování EHČ Českému telekomunikačnímu úřadu.

  ČTÚ oslovil Evropskou komisi a požádal o zahájení procesu schvalování. Požadavky pro zahájení procesu byly naplněny a pro účely linky pro seniory bylo zvoleno číslo 116 100 .

  Je důležité poznamenat, že na vyjádření podpory ze strany členských států není vázána žádná povinnost těchto států EHČ zavést, stejně jako organizace, které podporu vyjádří, nejsou vázány povinností službu telefonické krizové pomoci poskytovat.

 2. ČTÚ se snažil získat podporu pro návrh v rámci Sdružení evropských regulátorů elektronických komunikací BEREC (BEREC bude k návrhu EK následně vypracovávat stanovisko), a dále prostřednictvím delegátů při Radě EU. Členové BEREC se v rámci jednání skupiny v říjnu 2021 vyjádřili tak, že skupina je připravena Evropské komisi souhlasné stanovisko dát v případě, že vydefinování nového čísla pro seniory bude mít dostatečnou politickou podporu.

 3. Linka seniorů (při organizaci Elpida o. p. s.) oslovuje spolupracující organizace v členských státech EU a získává jejich podpůrná vyjádření. V tuto chvíli má k dispozici souhlasné stanovisko 9 organizací ze 7 různých evropských zemí.

 4. V tuto chvíli již iniciativu vydefinování EHČ pro seniory 116 100 *podpořilo 12 členských zemí EU*.

Pro projednání a schválení Evropského harmonizovaného čísla je nezbytné získat podporu nejméně 14 členských států formou vyjádření zástupce členského státu. S výhodou je také vyjádření odborné organizace, která by po schválení EHČ mohla číslo pro seniory využívat a službu tak poskytovat.